Atenció a les persones

La Fundació Mercè Pla és titular d’un ampli ventall de serveis, tots ells orientats a millorar la qualitat de vida de les persones ateses i també la de les seves famílies.

· Servei d’Atenció Precoç

És un servei ambulatori que incideix en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los.

· Escola d’Educació Especial

És un centre d’escolarització a temps complert o parcial d’alumnes amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat intel·lectual motriu o sensorial.

· Centre Ocupacional

És un servei destinat a persones amb discapacitat intel·lectual que ofereix una atenció diürna de tipus rehabilitador integral destinat a proporcionar el màxim desenvolupament de les seves capacitats personals i laborals afavorint la seva integració sòcio-laboral.

· Servei d’Acolliment Residencial

És un servei destinat a persones amb discapacitat intel·lectual que té per objecte facilitar-los de forma temporal o definitiva una vida independent, desinstitucionalitzada i equivalent a la pròpia llar per tal d’afavorir la seva independència en l’entorn social.

· Centre Especial de Treball

És un servei destinat a la inserció laboral en règim de treball protegit de persones amb discapacitat, l’objectiu del qual es realitzar un treball productiu que té per finalitat assegurar una feina remunerada i la prestació d’uns serveis d’ajustament personal i social.

· Servei d’Orientació i Suport Laboral

És un servei adreçat a la inserció laboral en règim de treball ordinari per a persones amb discapacitat amb l’objectiu de proveir a la persona dels suports necessaris personals, laborals i socials dintre i fora del lloc de treball al llarg de la vida laboral afavorint així la seva integració social i laboral.