Auditories i Comptes Anuals

Podeu consultar les auditories externes realitzades a la Fundació Mercè Pla fent clic sobre els següents enllaços:

Hi trobareu:

  • Informe d’Auditoria
  • Comptes anuals:
    • Balanç de situació
    • Compte de pèrdues i guanys
    • Estat de canvis en el patrimoni net
    • Memòria econòmica abreujada