Estatuts

Capítol I. Denominació, naturalesa, règim jurídic, personalitat i duració

Article 1. Denominació, naturalesa i règim jurídic
La Fundació es denomina “Fundació Privada Mercè Pla”. Té caràcter d’entitat privada, d’interès general i sense afany de lucre, subjecta a la legislació de Catalunya. La Fundació es regeix per les normes legals i reglamentàries que siguin aplicables, i, d’una manera especial, pels presents estatuts.

Article 2. Personalitat i duració
La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar des que queda constituïda legalment, sense altres limitacions que les que imposin expressament les lleis o aquests estatuts.
La Fundació va iniciar les activitats el dia de l’atorgament de l’escriptura pública fundacional i té una durada indefinida.

Capítol II. Finalitats fundacionals, activitats i àmbit d’actuació

Article 3. Finalitats fundacionals, activitats i àmbit d’actuació
La Fundació té per finalitat l’atenció social de les persones amb discapacitat i de les persones amb situació de dependència, mitjançant la defensa i l’exercici dels seus drets.
Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvoluparà les activitats, serveis, programes, projectes i equipaments, en el marc d’uns criteris i estàndars de qualitat òptims, que facin possible la plena participació i inclusió de les persones a les quals atén en la comunitat, mitjançant la seva atenció, formació, educació, ensenyament, prevenció, inserció i promoció laboral.
Per a l’acompliment de les seves finalitats, la Fundació utilitzarà tots els mitjans que directa o indirectament comportin la promoció i el desenvolupament personal, social i laboral de les persones a les quals atén. El contingut d’aquest article no té caràcter limitatiu; per tant, la Fundació podrà realitzar totes aquelles actuacions i activitats que es dirigeixin a l’assoliment dels seus fins, podent crear i gestionar els centres, establiments i serveis i utilitzar les denominacions comercials considerades convenients a aquests fins.
La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins de l’àmbit territorial de les comarques de les Terres de l’Ebre.
Aquestes finalitats les podrà assolir directament o bé participant o col·laborant amb altres entitats públiques o privades, d’acord amb el que estableixi la normativa sobre fundacions.

Article 4.- Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats
Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.
La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Capítol III. Beneficiaris

Article 5. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris.
Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:
a) Les persones amb discapacitat, entenent-se per tals les persones susceptibles d’obtenir el reconeixement de grau de discapacitat per l’autoritat administrativa competent.
b) Les persones amb situació de dependència, entenent com a tal, la necessitat d’ajuda que té una persona per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, derivada de l’edat, la malaltia i/o la discapacitat, i lligada a la falta o a la pèrdua d’autonomia física,
mental, intel·lectual o sensorial.
Restaran exclosos de l’activitat fundacional les persones que pateixen una malaltia mental com a criteri únic i persones afectades per problemes generats per l’ús o abús de substàncies addictives.
L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, sens perjudici de la possibilitat de delegar aquesta facultat en algun/s dels seus membres, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, segons els criteris següents:
a) Els beneficiaris han de pertànyer a algun dels col·lectius de persones determinats anteriorment, que sol·licitin ser usuaris d’algun dels serveis de la Fundació, bé a instància dels seus legals representants o bé a instància de l’Administració Pública competent.
b) Ser persones residents a les comarques de les Terres de L’Ebre.

Capítol IV. Domicili

Article 6. Domicili
La Fundació té el domicili a Tortosa (Tarragona), carretera Tortosa-L’Aldea, quilòmetre 7.

Capítol V. Règim econòmic

Article 7. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques
El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:
a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 8. Disposició i deure de reinversió
8.1. L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns.
En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació.
8.2. La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment.
El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.
8.3. El Patronat ha de comunicar al Protectorat els actes de disposició o gravamen a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article en el termini de trenta dies hàbils a partir del moment en què es fan.
8.4. Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració en els casos següents:
a) si els béns o drets objecte de disposició s’han adquirit amb diners procedents de subvencions públiques,
b) si el donant ho ha exigit expressament,
c) si ho estableix una disposició estatutària,
d) si el producte de l’operació no es reinverteix totalment en el patrimoni de la Fundació.
8.5. El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.
8.6. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada prevista en l’article 23 dels presents estatuts i el compliment dels requisits legalment previstos.

Article 9. Règim comptable i documental
9.1. La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.
9.2. El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.
Els exercicis econòmics s’inicien el dia 1 de gener de cada any i finalitzen el 31 de desembre de cada any.
9.3. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:
a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.
9.4. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.
9.5. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.
9.6. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.
Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de trenta dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al
Protectorat, d’acord amb el que estableix l’article 332.8.4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Article 10. Recursos anuals
Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:
a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

Article 11. Aplicació obligatòria
La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.
Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.
L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

Article 12. Despeses de funcionament
Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 13. Participació en societats
La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.
La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.
En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

Capítol VI. Organització i funcionament

Article 14. El Patronat
El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació.
El Patronat té les facultats d’administració i gestió, disposició i gravamen de béns, i representació de la Fundació, sense més limitacions que les resultants de la legislació en la matèria.

Article 15. Facultats
a) Representar la Fundació dins o fora de judici, en tota classe d’actes i contractes, i davant l’Administració i tercers, sense excepció. Així mateix, elaborar les normes i els reglaments complementaris dels estatuts, quan s’estimi procedent.
b) Formular i aprovar els documents que integren els comptes anuals esmentats en l’article 333-8 de la Llei 4/2008.
c) Operar amb caixes i bancs, inclòs el Banc d’Espanya i altres entitats financeres per mitjà de qualsevol de les operacions permeses pel dret, com són obrir comptes bancaris, fer-ne el seguiment i cancel·lar-los; contractar préstecs i crèdits, amb garanties – incloses les hipotecàries o les pignoratícies – o sense; gestionar descomptes de lletres de canvi, rebuts i altres documents de gir; efectuar dipòsits de diners, valors i altres béns, i concertar operacions financeres i bancàries.
d) Donar i rebre en arrendament immobles, béns i serveis; concertar i rescindir contractes laborals.
e) El Patronat es podrà reunir en sessions plenàries i delegar les seves facultats en un o més dels seus membres o en un Consell Executiu conforme al regulat en els presents estatuts. També podrà nomenar un Director, un Gerent, o apoderats generals o especials que representin la Fundació en totes les seves actuacions, amb les facultats necessàries i pertinents en cada cas, amb excepció de les que, per llei, no puguin ser delegades; poder conferir els oportuns poders amb facultat de substitució, si escau, i revocar-los en la data i forma que estimi procedent. Així mateix, inscriure aquests actes en el Registre de Fundacions.
f) Conservar els béns i drets que integrin el patrimoni de la Fundació i mantenir-ne la productivitat, segons els criteris financers i d’acord amb les circumstàncies econòmiques, i, a aquests efectes, adquirir, alienar i gravar béns mobles i immobles.
g) Vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.
h) Qualsevol altra facultat atribuïda per llei o per aquests Estatuts al Patronat.
Totes les facultats esmentades s’entenen sense perjudici de l’obtenció de l’autorització del Protectorat sempre que sigui legalment preceptiva.

Article 16. Composició del Patronat, designació i requisits per a ser membre del mateix, renovació i durada del càrrec
El Patronat està format per un mínim de sis membres i un màxim de dotze. La durada del càrrec de patró serà de sis anys, sense perjudici de la possibilitat de renúncia al càrrec i de que el Patronat en pugui acordar el seu el cessament o remoció en qualsevol moment. Els membres del Patronat podran ser reelegits o renovats indefinidament. Com a excepció, amb caràcter vitalici s’atorga el càrrec de patró a la Sra. Mercè Pla i Cid.
Els patrons podran ser tant persones físiques com jurídiques.
Les persones físiques seran designades directament o per raó d’un càrrec o d’una altra circumstància. Les persones jurídiques seran representades en el si del Patronat pels seus representants legals, o bé per la persona física que hagin expressament designat a l’efecte per a que les representi en el si del Patronat.
Els membres del Patronat seran renovats o reelegits, segons decideixin els seus membres per majoria de la meitat més un dels patrons en exercici, mitjançant votació en la reunió del Patronat convocada a l’efecte, i d’acord amb els següents criteris:
a) Persones físiques amb plena capacitat d’obrar, que no es trobin inhabilitades o incapacitades per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns, que no hagin estat condemnades per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat, i que tinguin una solvència personal i moral reconeguda amb una capacitat provada de col·laborar amb els objectius fundacionals.
b) Persones jurídiques que vulguin col·laborar en qualsevol forma en la consecució de la missió i objecte de la Fundació.

Article 17. Càrrecs
El Patronat ha de designar, com a mínim, d’entre els seus membres, un president/a, un vicepresident/a i un secretari/a. Els patrons que no ocupen ningun d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals

Article 18. Facultats del president/a, vicepresident/a i secretari/a
Per delegació permanent del Patronat correspon al president/a representar la Fundació, convocar les seves reunions, presidir-les i dirigir els seus debats.
Correspon al vicepresident/a la substitució provisional i l’exercici de les atribucions del president, en cas de vacant, absència o impossibilitat física del mateix.
Correspon al secretari/a redactar les actes de les reunions del Patronat, com també estendre certificats d’aquestes últimes i dels acords que s’hi prenen, amb el vistiplau del President, i de qualssevol llibres, documents o antecedents de la Fundació. En cas de vacant, absència o impossibilitat física del secretari, aquest serà substituït per un membre del Patronat designat a aquest efecte.

Article 19. Provisió de vacants
Les vacants de patrons que es produeixin per mort, renúncia o remoció del titular abans de l’acabament del període per al qual han estat nomenats, es proveiran pel propi Patronat, qui procedirà a l’elecció de la persona que ha d’ocupar el seu lloc, ocupant-lo fins la data en què correspondria sotmetre a renovació el càrrec del substituït.

Article 20. Règim de convocatòria i reunions
20.1. El Patronat s’ha de reunir almenys un cop a l’any, i a més, sempre que sigui convenient a criteri del President, o quan així ho indiquin aquests estatuts, o a petició del Consell Executiu, si n’hi hagués, o sempre que ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
20.2. El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.
20.3. El secretari cursarà per correu ordinari o certificat, fax o correu electrònic, les convocatòries de les reunions del Patronat amb al menys set dies d’antelació a la data de la seva celebració. Les convocatòries expressaran l’ordre del dia de la reunió i portaran implícita la d’una segona convocatòria per a mitja hora després de la primera.
20.4. El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part
dels seus membres.
20.5. S’entendrà vàlidament constituït el Patronat sempre que es reuneixin i així ho acordin per unanimitat tots els seus membres, i es podran prendre acords sobre els punts de l’ordre del dia que, també, s’acordin per unanimitat.

Article 21. Forma de deliberar i adoptar acords
Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.
Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.
La persona nomenada que exerceixi les funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan sigui convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és patró, pot assistir amb veu i vot.
També poden assistir a les reunions del Patronat, amb veu i sense vot, les persones a qui el Patronat consideri convenient invitar.

Article 22. Gratuïtat del càrrec
El càrrec de patró és gratuït, però els patrons poden ser reemborsats de les despeses, degudament justificades, que l’exercici del càrrec els produeixi.

Article 23. Majoria qualificada
Serà necessari el vot favorable de la meitat més un dels membres del Patronat per a l’adopció dels següents acords:
a) Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional.
b) El nomenaments de nous patrons i el cobriment de vacants de membres del Patronat.
c) Modificació dels estatuts de la Fundació.
d) Fusió, escissió, dissolució i extinció de la Fundació.

Article 24. De les actes
De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.
Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són
d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.
La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 25. Conflicte d’interessos
El Patronat vetllarà pel compliment del disposat en els articles 312.9 i 332.9 de la Llei 4/2008 del llibre tercet del Codi Civil de Catalunya, establint-se a aquests efectes que els patrons i les persones que hi estiguin especialment vinculades, d’acord amb l’article 312.9.3 de la Llei, hauran de sotmetre’s a les següents normes, excepte que se sol·liciti
i s’obtingui la prèvia autorització del protectorat de Fundacions:
a) Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 hauran d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.
b) Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 no podran mantenir relació professional o laboral retribuïda amb la Fundació.
c) Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 no podran participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, ni podran establir contractes de compravenda o arrendament de béns immobles o de béns mobles d’extraordinari valor, o de préstec de diners, ni de prestació de serveis retribuïts a la Fundació.
d) Els patrons, durant els dos anys següents al cessament del seu càrrec, no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

Article 26. Cessament
Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:
a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.
La renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

Capítol VII. Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 27. El director/a general, gerent o apoderat
El Patronat pot nomenar una o més persones que exerceixen les funcions de direcció de la gestió ordinària de la fundació i d’execució dels acords del patronat que els estatuts els assignin o el patronat els hagi delegat. En cas de nomenar més d’una persona, el seu règim d’actuació serà mancomunat.
Aquesta persona o persones nomenades per desenvolupar la direcció executiva de la Fundació rebran el nom de director/a, gerent o apoderat, segons decideixi el Patronat en l’acord de nomenament. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró només si no concorren les circumstàncies a què fa referència l’article 332.2.1 de la Llei 4/2008, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró, amb l’autorització prèvia del Protectorat.
El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.
Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

Article 28.- El Consell Executiu
El Patronat podrà, d’acord amb el previst a l’article 312.1.2 de la Llei 4/2008, delegar les seves facultats en un o més dels seus membres, o en un òrgan col·legiat que rebrà la denominació de Consell Executiu.
El Consell Executiu estarà format per tres membres, designats pel Patronat d’entre els seus membres. Serà presidit pel President/a o la persona designada pel Patronat, i actuarà de Secretari/a el/la que ho sigui del Patronat.
L’acord de delegació haurà de fixar la identitat dels patrons que formen part del Consell Executiu i l’abast de la delegació, en especial, la seva durada i les facultats que comprèn.
Els acords del Consell Executiu seran adoptats de forma col·legiada, i seran executats de forma mancomunada per dos qualsevol dels seus membres.
El seu règim de reunions, convocatòria, deliberacions i adopció d’acords serà en els mateixos termes que els previstos en aquests estatuts per al Patronat.
En tot cas, mai no poden ser delegades ni apoderades les facultats enumerades en l’article 332-1 de la Llei 4/2008, de 24 , d’abril del llibre tercer del Codi Civil Catalunya, ni qualssevol altres establertes com indelegables per llei o per aquests Estatuts.

Article 29. El Consell Assessor
Per auxiliar-se en les seves funcions, el Patronat podrà nomenar un Consell Assessor, format pels tècnics i professionals que es considerin adients. Les funcions del Consell Assessor seran les d’assessorar, reflexionar, estudiar i fer propostes sobre les temàtiques que li sotmeti el Patronat o, en el seu cas, el Consell Executiu, el Director, el Gerent o els apoderats de la Fundació, sense que, en cap cas, no pugui prendre decisions que vinculin la Fundació, ni rebre, en delegació, facultats que corresponen al Patronat.
Les persones que formen part del Consell Assessor podran assistir a les reunions del Patronat i del Consell Executiu, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL VIII. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 30. Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució
El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 23 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

Article 31. Causes de dissolució
La Fundació es dissoldrà per les causes següents:
a) Finalització del termini que estableixen els estatuts, llevat que abans se n’hagi acordat una pròrroga.
b) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.
c) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.
d) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
e) Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

Article 32. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni
32.1. La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 23 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.
32.2. La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.
L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.
32.3. Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i els passius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat 2.

Aquests Estatuts, estesos en tretze pàgines de paper comú, són els aprovats per acord unànime del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ PLA, en la reunió celebrada el dia 29 de març de 2011. Van ser elevats a públic davant del notari Pedro Francisco Carpena Sofío el dia 28 d’abril de 2011, amb l’escriptura número 654.